Regulamin

Regulamin sklepu internetowego LUBILU  

 

 

§ 1. Informacje wstępne  

1.        Sklep internetowy LUBILU dostępny pod adresem internetowym www.lubilu.pl prowadzony jest przez Macieja Seredyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ruten Maciej Seredyński, ul. Zagrodowa 6, 04-992 Warszawa, NIP: 113-000-59-24, REGON: 014504143.

2.      Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

 

§ 2. Definicje   Użyte w Regulaminie pojęcia pisane dużą literą oznaczają:

1.        Konsument - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Sprzedawca - Macieja Seredyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ruten Maciej Seredyński, ul. Zagrodowa 6, 04-992 Warszawa, NIP: 113-000-59-24, REGON: 014504143

3.       Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.      Przedsiębiorca - osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lubilu.pl.

6.      Umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.      Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.   Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.     Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.    Produkt - znajdująca się w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.  

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem  

1.      Adres Sprzedawcy: ul. Zagrodowa 6, 04-992 Warszawa

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lubilu.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: 607198846

4.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 77 1020 1013 0000 0102 0338 9681

5.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.  

 

§ 4. Wymagania techniczne   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome w wersji 49 i wyższych, Firefox w wersji 43 i wyższych, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych, Opera w wersji 36 i wyższych, Safari w wersji 4 i wyższych,

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies,  

 

§ 5. Informacje ogólne  

1.       Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie przez Klienta zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przed podaniem niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4.      Ceny podane w Sklepie:

a.  są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),

b.  nie zawierają kosztów przesyłki,

c.  nie zawierają ewentualnych opłat celnych.

5.      Informacja dotycząca całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest Klientowi na stronie Sklepu po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy i płatności.

6.      Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.  

 

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie  

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, kod pocztowy, ulica i numer, miasto, adres e-mail, numer telefonu.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła użytych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.  

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia  

1.       W celu złożenia Zamówienia należy:

a.  wejść na stronę internetową www.lubilu.pl,

b.  wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu;

c.   zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

d.   jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie wskazanych jako obowiązkowe danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e.   zaakceptować treść Regulaminu,

f.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. g.      kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

2.      Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać w szczególności następujące informacje:

a.   przedmiot Zamówienia,

b.   jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, w tym koszty dostawy oraz koszty dodatkowe (jeśli występują),

c.   wybraną metodę płatności,

d.   wybrany sposób dostawy,

e.   przewidywany czas dostawy.

3.       W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpływu do Sprzedawcy.  

 

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności  

1.       Produkty mogą zostać dostarczone pod adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu.

2.      Jeżeli miejscem dostawy Produktów ma być kraj inny niż Rzeczpospolita Polska wówczas warunki dostawy (w szczególności forma, termin i koszt) ustalane są indywidualnie.

3.      Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą przesyłki kurierskiej.

4.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.      Płatności elektroniczne poprzez system IAI Pay

5.      Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

6.      Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

7.      Dostawa Produktów będzie zrealizowana tylko wówczas, gdy Produkt jest dostępny. Informacje dotyczące dostępności Produktów są zamieszczone w Sklepie.  

 

§ 9. Wykonanie Umowy Sprzedaży  

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.  płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane

b.  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.      Zmian w Zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lubilu.pl pod warunkiem, że stan realizacji Zamówienia na to pozwala, w szczególności, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.

5.      Zmiany w Zamówieniu mogą dotyczyć adresu dostawy oraz danych do faktury.

6.      W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.  

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy  

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu, który nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

e.  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, a także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

8.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

f.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

9.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.   Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktów przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów powstałe od przyjęcia ich do przewozu aż do wydania ich Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

11.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.  

 

§ 11. Reklamacja Produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną

A.    Reklamacja Produktów

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.      Klient jest zobowiązany zbadać Produkty w chwili odbioru, w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w trakcie dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktów jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

5.      Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6.      Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8.      Jeżeli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do zrealizowania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy wówczas Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru do Sprzedawcy na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu i na koszt Sprzedawcy.

B.    Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

9.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.    Klient niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę na adres kontakt@lubilu.pl o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

11.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

12.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.  

 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  

 

§ 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym  

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.      Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wypełniania Formularza rejestracji lub w innym dowolnym terminie. W przypadku wyrażenia zgody Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (newsletter) Sklepu, a także informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez wypełnienie formularza na głównej stronie www.lubilu.pl, bądź wypełnienie formularza znajdującego się w stopce newslettera.

4.      Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeśli jest inny niż adres dostawy), a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może przetwarza dodatkowo firmę oraz numer identyfikacji podatkowej Klienta.

5.      Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

6.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.  przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora,

b.  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.      Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

10.   Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu. Cookies to pliki zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisu internetowego, które służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone zamieszczone na niej treści.

11.     Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej zawartości i struktury; utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie jest zobowiązany do wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie Sklepu.

12.    Klient może określić warunki korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, jednak może mieć to wpływ na niektóre lub wszystkie funkcjonalności Sklepu.

13.    Sprzedawca może przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (tzw. logi - adres IP, domena) w celu tworzenia statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.  

 

§ 14. Postanowienia końcowe  

1.      Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sprzedawca nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

3.      Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Klienci zostaną poinformowaniu o zmianie Regulaminu poprzez publikację zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów nabytych przed jego zmianą w zakresie Zamówień złożonych przed datą publikacji zmian.

5.      Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby zdjęcia Produktów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

6.      Wszystkie nazwy Produktów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Pobierz regulamin sklepu Lubilu

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel